Wyniki II Biegu Charytatywnego ICZMP RUN!

II CHARYTATYWNY BIEG ICZMP WYNIKI

Pozostałe zdjęcia2

 

 

 

REGULAMIN
„II BIEGU CHARYTATYWNEGO ICZMP RUN ”

I. ORGANIZATORZY

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000075321 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego),
NIP: 729-224-27-12, REGON 471610127,
(dalej: Instytut CZMP)
Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,
KRS 0000541070, NIP: 729-270-71-34.

II. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych.
3. Upowszechnianie sportu w rodzinie, aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych.
4. Promocja Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
5. Integracja pracowników i rodzin Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz mieszkańców miasta Łodzi.

III. TERMIN, MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY

1. Bieg odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. (sobota) w Łodzi.
2. Start i meta biegu głównego będą znajdować się w tym samym miejscu.
Start biegu dla dzieci- „ICZMP Mini Run” rozpocznie się 500 metrów przed linią startu biegu głównego.
3. Trasa biegu głównego: bieg uliczny, 5km (dwie pętle), wg poniższej trasy:
Start: al. Matek Polskich- ul. Przednia- ul. Emilii Szczanieckiej, al. Matek Polskichul.
Paradna- al. Matek Polskich – druga pętla- Meta.
Szczegółowa trasa Biegu głównego oraz biegu dla dzieci oraz miejsce startu dostępne będą
na stronie internetowej Organizatora: http://www.iczmp.edu.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym
zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 72 godziny
przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje
powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń
Uczestnika w stosunku do Organizatora.
5. Wydarzenie będzie odbywało się dnia 07 kwietnia 208 roku (sobota) zgodnie z następującym
harmonogramem:

 • 8:30 Otwarcie biura zawodów
 • 10:00 Zamknięcie biura zawodów biegu dla dzieci.
 • 10:30 Zamknięcie biura zawodów biegu głównego
 • 10:20 Start biegu dla dzieci na dystansie 200m
 • 10:30 Start biegu dzieci na dystansie 500m
 • 10:50 Wspólna rozgrzewka
 • 11:00 Start Biegu na 5 km
 • 11:20 Powitanie pierwszych zawodników na mecie
 • 11:45 Zamknięcie trasy biegu
 • 13:15 Dekoracja
 • 13:45 Zakończenie imprezy

6. Limit czasowy w biegu głównym – 45 min. Po upływie limitu czasu zostanie przywrócony ruch uliczny na
trasie, zawodnicy zobowiązani będą do zejścia z trasy. Limit będzie liczony
w trybie start- bieg.
Obowiązuje limit czasowy dla biegu dzieci „ICZMP Mini Run”:
dla dystansu 200m – 7min
dla dystansu 500m – 15 min.
Po upływie limitu czasu od rozpoczęcia biegu, wszyscy uczestnicy biegu „ICZMP Mini Run” (biegacze oraz
rodzic/opiekun prawny) ze względów bezpieczeństwa zobowiązani
są do zejścia z trasy.
Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa
w ustępie poprzedzającym lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność,
stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub
uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
7. BIURO ZAWODÓW: Numery startowe (pakiety) wydawane będą w Biurze Zawodów
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289 w następujących godz.:
6 kwietnia (piątek) w godzinach od 14:00 do 18:00
7 kwietnia (sobota) w godzinach od 08:30 do 10:00 dla biegu dzieci „ICZMP Mini Run”,
od 08:30 do 10:30 dla biegu głównego.
Po godz. 10:30 ze względu na specyfikę systemu elektronicznego i zamknięcie list startowych pakiety nie
będą wydawane.
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na
podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnego upoważnienia do
odbioru pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może
osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do
Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
8. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu
koszulki. Jakakolwiek modyfikacja lub zamiana numerów będzie karana dyskwalifikacją.
9. Na Trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby
i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na Stronie Internetowej www.rajsportactive.pl/zapisy do
dnia 5 kwietnia 2018 r. (czwartek).
1. W przypadku, gdy po upływie terminu wskazanego w ust. 1, limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany,
organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia
się do Biegu osobiście w Biurze Zawodów w dniu 7 kwietna 2018 r.
2. Limit zgłoszeń dla biegu głównego wynosi: 500 osób.
Limit zgłoszeń dla biegu dzieci „ICZMP Mini Run” wynosi 200 osób łącznie. Organizator zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny.
3. Uczestnik, który zarejestrował się drogą elektroniczną zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia
opłaty startowej.
4. Uczestnik, który rejestrując się na bieg nie dokona jednocześnie opłaty wpisowej nie zostanie umieszczony na
liście startowej. Na liście widnieją tylko zawodnicy opłaceni.
5. Opłata startowa dokonana przez zawodnika i pakiet startowy nie podlegają zwrotowi
w sytuacji, gdy zawodnik zrezygnuje ze startu. Przekazanie numeru startowego osobie trzeciej, w
przypadku rezygnacji Uczestnika, możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody Organizatora,
najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2018 roku.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem biegu głównego może zostać osoba, która najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2018 r. ukończy 18 lat
oraz spełni warunki o których mowa poniżej.
Prawo startu w biegu głównym mają również osoby, które najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2018 r. ukończą 16
lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego
za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu, podpisanej przez
opiekuna prawnego Uczestnika wraz z deklaracją o stanie zdrowia dziecka. Oświadczenie Rodzica lub
Opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu, należy okazać w miejscu odbioru pakietów startowych
przy odbiorze pakietu i numeru startowego.
2. W biegu dla dzieci „ICZMP Mini Run” może wziąć udział dziecko w wieku 3-15 lat (decyduje rok
urodzenia), pod warunkiem dokonania zgłoszenia, udzielenia zgody
na uczestnictwo podpisanej przez opiekuna prawnego wraz z deklaracją o stanie zdrowia dziecka
(oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i
wniesienia opłaty startowej. Uczestnicy biorą udział w biegu dla dzieci „ICZMP Mini Run” na
odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za
start tej osoby.
4. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postanowieniami
rozdz. VI Regulaminu,
a. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
b. wniesienie opłaty wpisowej
c. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 7 kwietnia 2018 r., zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty
startowej oznacza, akceptację udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m. in. na ryzyku
utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry
stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
6. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu
i akceptację jego warunków.

VI. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wnoszona przez uczestników II Biegu Charytatywnego ICZMP Run oraz biegu dla dzieci
„ICZMP Mini Run” przeznaczona będzie na potrzeby związane z zakupem aparatury medycznej dla
pacjentów hospitalizowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
2. Każdy Uczestnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, zobowiązany jest uiścić opłatę startową,
zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej Organizatora. Płatność elektroniczna odbywa się tylko
za pomocą systemu DOTPAY.
1. Wysokość opłaty startowej dla Biegu głównego wynosi odpowiednio:
I – Termin – wpłata dokonana od dnia 16 do 23 lutego 2018 r. – 50 zł.
II- Termin – wpłata dokonana w dniach 24 lutego do 10 marca – 60 zł.
III Termin – wpłata dokonana w dniach 11 marca do 05 kwietnia – 70 zł.
IV- Termin – wpłata dokonana w dniu 7 kwietnia w Biurze Zawodów – 100 zł.
Opłaty startowe dla uczestników Biegu dla dzieci „ICZMP Mini Run” w terminie od 16 lutego do 05 kwietnia
2018 roku wynoszą:
Kategoria 3-7 lat – 29 zł
Kategoria 8-15 lat – 29 zł.
Opłata w dniu 07 kwietnia 2018 roku w Biurze Zawodów- 50 zł.
2. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić wybranych Uczestników
z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
3. Osoby, które dokonują opłaty elektronicznej w ostatnich dniach przez biegiem
(nie przekraczając terminów podanych w regulaminie) proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenia wpłaty
wpisowego.

VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE BIEGU :

1. Bieg główny – 5 km.
OPEN kobiet– miejsca 1 – 3,
OPEN mężczyzn – miejsca 1 – 3,
niepełnosprawni na wózkach kobiety – miejsca 1 – 3,
niepełnosprawni na wózkach mężczyźni – miejsca 1 – 3.
2. Bieg dla dzieci „ICZMP Mini Run” w ramach dwóch kategorii biegowych:
dzieci w wieku od lat 3 do lat 7 (200m)
dzieci w wieku od lat 8 do lat 15 (500m)
Dzieci poniżej 7r.ż obowiązkowo biegną z opiekunem.
3. Pomiar czasu elektroniczny. Do klasyfikacji końcowej liczony jest czas netto.
4. Uczestnik, który skróci trasę lub ominie punkty pomiaru czasu zostanie pominięty
w klasyfikacji.
5. Wyniki Biegu zostaną udostępnione po zakończeniu Biegu na Stronie Internetowej Organizatora, oraz w
trakcie biegu na stronie www.rajsportactive.pl
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu dotyczącego klasyfikacji
do 30 minut po zakończeniu biegu w Biurze Zawodów.
7. Protesty zostaną rozpatrzone w terminie trzech dni od zakończenia Biegu. Po tym terminie wyniki Biegu stają
się wynikami oficjalnymi.

VIII. NAGRODY

1. Szczegółowe informacje dotyczące nagród dla Biegu głównego zostaną opublikowane
na Stronie Internetowej Organizatora w zakładce “Aktualności” – nie później niż do dnia 31 marca 2018 r.
1. Szczegółowe informacje dotyczące nagród dla Biegu dzieci „ICZMP Mini Run” zostaną opublikowane na
Stronie Internetowej Organizatora w zakładce „Aktualności” – nie później niż do dnia 31 marca 2018 r.
2. Wszyscy uczestnicy Biegu dla dzieci „ICZMP Mini Run” otrzymają pakiet nagród w tym pamiątkowy medal
oraz koszulkę po zakończeniu biegu.
3. Organizator przewiduje wręczenie nagród specjalnych od sponsorów wydarzenia
dla uczestników biegu, które odbędzie się w trakcie wspólnej dekoracji po zakończonym biegu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów na trasie i na mecie biegu.
2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na
życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku
z uczestnictwem w II Biegu Charytatywnym ICZMP RUN .
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma
prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016
poz. 922.). Organizator, z zastrzeżeniem ust. 4, nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć
i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w Internecie lub
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników II Biegu
Charytatywnego ICZMP RUN Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
organizatora.
7. Uczestnicy zobowiązani są do biegu tylko wytyczoną przez Organizatora trasą, a ponadto
do bezwzględnego podporządkowania się w czasie Biegu, poleceniom służb miejskich
tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służb porządkowych Organizatora oraz sędziów i
innych służb zabezpieczających trasę biegu.
8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu przez Uczestnika, któremu została udzielona
pomoc medyczna są ostateczne i niepodważalne.
9. W sytuacji szczególnej Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania biegu uczestników w przypadku
konieczności lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lądowisku Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki. W sytuacji lądowania śmigłowca wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są zejścia z trasy biegu oraz
dostosowania się do instrukcji służb porządkowych.
10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników, kibiców i osób towarzyszących środków
odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną
oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas
biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu
i dyskwalifikacji.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
12. Na trasie podczas Biegu głównego mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym
umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy
bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych
urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy. Z kolei na trasie biegu dla dzieci Mini ICZMP Run może
znajdować się zgłoszony opiekun prawny/ rodzic, który biegnie razem z dzieckiem.
13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących
14. Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację
zawodnika, oraz zasłaniania numeru startowego.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

KONTAKT:
organizator: e-mail: bieg@iczmp.edu.pl
tel: 42 271 16 20
dział techniczny zapisów: 663-748-312